De overgangsregeling werkgeversbijdrage collectieve ziektekosten (ZKV) is per 1 mei 2016 komen te vervallen. Als oud-medewerker van NN Group kan het volgende voor u van belang zijn.

Een aantal van u ontvangt maandelijks van de oud-werkgever een bedrag op grond van de Overgangsregeling werkgeversbijdrage collectieve ziektekosten (ZKV ook wel ZKV Garantieregeling genoemd. Is dit op u van toepassing, dan ontvangt u elke maand een uitbetalingsspecificatie met daarop de vermelding “ZKV Garantie wg. bijdrage”.

Uw oud-werkgever NN Group heeft in de laatste Cao afspraken gemaakt met de Vakorganisaties om, als onderdeel van een totaalpakket, de ZKV Overgangsregeling voor gepensioneerdente laten vervallen. Datzelfde heeft eerder ook voor medewerkers plaatsgevonden.

Achtergrond Overgangsregeling

De hierboven genoemde Overgangsregeling is in de jaren 90 tot stand gekomen. De werkgeversbijdrage ziektekosten voor de particuliere ziektekostenverzekering werd toen verlaagd. Om die verlaging gedeeltelijk te compenseren, ontvingen medewerkers en gepensioneerden maandelijks een vergoeding.

In 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingevoerd en is het ziektekostenstelsel ingrijpend gewijzigd. De inkomensafhankelijke bijdrage is ingevoerd en op dat moment is de werkgeversbijdrage voor iedereen komen te vervallen. In feite verviel toen de basis voor de Overgangsregeling

Beëindiging Overgangsregeling

NN beëindigt de regeling per 1 mei 2016. U ontvangt in de week van 9 mei 2016 een brief van NN met een toelichting. Om de overgang naar de nieuwe situatie te verzachten is een eenmalige afkoopregeling afgesproken.

Wat betekent dit voor u?

Het afkoopbedrag dat u ontvangt, is afhankelijk van uw leeftijd, zie de tabel hieronder

Leeftijdscategorie Aantal maal dat u uw maandelijkse ZKV garantie WG bijdrage ontvangt
56-65 48
66-75 36
76-85 24
86 en ouder 12


U ontvangt het afkoopbedrag onder inhouding van het loonheffingstarief op basis van de groene tabel voor bijzondere beloningen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (indien u de AOW-leeftijd heeft bereikt). Indien u de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft, geldt dat de werkgeversheffing Zvw niet wordt ingehouden. Als oud medewerker van NN Group ontvangt u het bedrag in mei 2016. In de uitbetaling specificatie die u ontvangt wordt Afkoop ZKV Garantie vermeld.

De rol van VO-NN

VO-NN is door NN Group geïnformeerd en geconsulteerd. De (oud) werkgever mag wijzigingen aanbrengen in afspraken, mits er sprake is van redelijkheid en billijkheid en de procedure zorgvuldig is verlopen. Dat is naar onze mening het geval. Er wordt één lijn getrokken: het vervallen van de regeling geldt zowel voor de medewerkers als voor de gepensioneerden. De afkoopregeling die in het overleg met de Vakorganisaties is afgesproken, is als redelijk te beschouwen. Dat is de reden dat wij ons als VSI hebben geconformeerd aan deze regeling.

Vragen?

Het is handig om even te wachten op de brief die u ontvangt. In de brief wordt ook een telefoonnummer en email adres vermeld.

­