Skip to main content
foto2.jpeg

Wie kan lid worden?

Je kunt lid worden van de vereniging als je:
a. oud-medewerker bent van NN Group;
b. weduwe respectievelijk weduwnaar bent van een oud-medewerker.

Het lidmaatschap van de vereniging geeft de leden het recht:

  • Actief en passief deel te nemen aan de verkiezingen van leden van de ledenraad, volgens de daarvoor gestelde regels;
  • Deel te nemen aan de door de vereniging en/of een rayon georganiseerde activiteiten.
  • Het ontvangen van door of door bemiddeling van de vereniging verspreide publicaties.
  • De leden zijn verplicht tot het betalen van contributie zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld door de ledenraad.

Het lidmaatschap eindigt:

  • Door overlijden van het lid; Het lidmaatschap kan worden overgedragen op de partner.
  • Door opzegging door het lid. Opzegging dient schriftelijk voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden. Een e-mail aan het secretariaat mag ook.

Lid worden van de vereniging kunt u online doen. Klik op de knop hieronder om u in te schrijven als lid. Daar kiest u gelijktijdig een gebruikersnaam, zodat u naderhand uw gegevens kunt bijwerken. Na aanmelding ontvangt u een bevestigings e-mail.
Mogelijk kan deze in uw spam-box komen. Gelieve deze ook te controleren.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het contributietarief is als volgt:

    • € 25 per jaar
    • bij aanmelding vanaf 1 december is voor het lopend jaar geen contributie verschuldigd.

De contributie wordt geïnd in januari van het jaar.

Wij innen de contributie via een automatische incasso. U gaat bij inschrijving daarmee akkoord.
Gaat u niet akkoord, dan kunt u helaas geen lid worden.

Schrijft u in voor een activiteit, dan wordt uw bijdrage via de automatische incasso geïnd. Wij doen dat altijd op de dag van de activiteit.

U kunt een incasso altijd storneren. Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, dan is het storneren daarvoor niet de methode.

Bij het opzeggen van het lidmaatschap wordt geen (of deel hiervan) restitutie van het contributiebedrag gegeven.

Indien u niet voor 1 januari van het nieuwe jaar opzegt, bent u de contributie voor het lopende jaar verschuldigd!