Skip to main content
foto2.jpeg

Onze Ledenpagina

Nieuwe leden

A Groeneveld
M. ter Weeme
B.G Wortel-Dam
J.M. Schuitemaker
R Dirkzwager
A.T. Goud
B. Muller
A.M.IT. Maity
R. Gelink
N. van Veen

Na inloggen (alleen voor leden)  kun je de ledenlijst van de VO-NN raadplegen.

NN Group historie

Een reclame uiting uit lang vervlogen tijden. Oud- collega Guus Annaert zag hem in Valkenburg. Ook fotomateriaal met dit soort uitingen van oude werkmaatschappijen? Wij houden ons aanbevolen. (mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) .

Vooruitkijken is leuk en dat moeten we beslist ook doen. Terugkijken naar iets dat met onze oud werkgevers te maken heeft kan interessant en door de veranderde tijdgeest soms vermakelijk zijn. Je kunt hier doorklikken naar archieven.nl en op die plek exemplaren van oude personeelsbladen zoals bijvoorbeeld 2N en de Plu bekijken.

Oud collega’s gezocht!

Het secretariaat krijgt met enige regelmaat berichten van leden die op zoek zijn naar oud collega’s. Daarom starten wij nu met een nieuwe rubriek op onze site en in ons magazine VO-NN Belang. Stuur uw bericht door middel van onderstaand formulier (maximaal 350 woorden) en wij zullen dit direct op de site plaatsen en in het eerstvolgende magazine.

Op deze manier kunt u weer in contact komen met oud collega’s die om wat voor reden dan ook “uit beeld” zijn geraakt. Een mooie gelegenheid om een verloren contact weer te herstellen en continueren.

Onze ereleden

Een erelid heeft over de jaren heen een leidende rol gehad in het realiseren van een voor de vereniging belangrijke activiteit of doelstelling met een commissie overstijgende betekenis.

 • Paul Barten
  Ad Beers
  Aad Horstman
  Hans Kadiks
  Hans Sarderman
  Hillard van der Steeg
  Lies Steenland
  Peter Veltheer
  Frits Boss

Uit de ledenraad...

Terugkoppeling ledenraad 1 mei 2024

Toekomst VO-NN

Aan de hand van een voorstel van het bestuur wordt besproken welke stappen er gezet zouden kunnen worden om te werken aan een gezonde toekomst van de vereniging. Met het accent op belangenbehartiging Pensioenen en op Ontmoeten. Bij zo’n nieuwe kijk, hoort natuurlijk ook een missie en een visie. Er worden de nodige op- en aanmerkingen gemaakt en suggesties gedaan. Het bestuur gaat hiermee aan de slag en presenteert in het volgende overleg (september 2024) de definitieve versie. Om goed te kunnen sturen op uitvoeren van (te maken) plannen en de benodigde financiering, wordt afgesproken om dit beter dan nu te monitoren. Voorkomen moet worden dat het niet (te) bureaucratisch wordt.

Jaarverslag VO-NN 2023

Het concept wordt besproken en wordt in zijn definitieve vorm op de website geplaatst, zodat iedereen kennis kan nemen van wat er allemaal is gebeurd en wat het heeft gekost. Financieel gezien is er een negatief resultaat, iets minder dan voorzien, geboekt.

Beleid ereleden en leden van verdienste

Wanneer wordt iemand erelid of lid van verdienste? Is dat nog van deze tijd of zijn er andere oplossingen om leden die zich verdienstelijk maken voor de vereniging te waarderen? Het bestuur had een voorstel gemaakt dat de basis voor de discussie vormde. Het uiteindelijke resultaat is dat een kleine meerderheid van de ledenraad voorstander is van de mogelijkheid om ereleden en leden van verdienste te benoemen, maar dan wel met aangepaste spelregels. Wordt verder uitgewerkt en in september 2024 opnieuw besproken.

Commissie informatie

De verschillende commissies hebben een toelichting gegeven op de stand van zaken op hun werkgebied.

 • Bij de commissie Pensioenen was de (wijze van) communicatie naar de leden een hot item. Er wordt gewerkt aan plannen om dit anders vorm te geven.
 • De commissie Communicatie kon melden dat Hasko van Dalen lid van de commissie is geworden en dat Angela van Leeuwen en Jan Pouw, de een wat eerder dan de ander, de commissie verlaten. Bezien wordt in hoeverre het mogelijk is om te bezuinigen op de uitgaven voor het VO-NN Magazine en daarbij de hoge kwaliteit, inclusief de grote waardering van de leden, te handhaven.   
 • De commissies Ledenwerving / ledenbehoud en Activiteiten werken steeds meer samen. Zo wordt, naast de gebruikelijke uitjes / excursies, gewerkt aan de organisatie van een reünie van oud IT’ers.

Oud en nieuw

Op 11 september 2024 wordt de oude ledenraad bedankt voor haar inspanningen en wordt de nieuwe ledenraad geïnstalleerd.

    

Lid worden?

Je kunt lid worden van de vereniging als je:

a. oud-medewerker bent van NN Group;
b. weduwe, respectievelijk weduwnaar bent van een oud-medewerker.

Lid worden van de vereniging kan je online doen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven als lid.

Je betaalt € 25 per jaar, bij aanmelding vanaf 1 juli € 12,50

Jaarverslag VO-NN 2023

Vooruitkijken is belangrijk, maar af en toe moet je ook even terugblikken. Dat zorgt ervoor dat je de toekomst (2024 en verder) bekijkt vanuit het perspectief van de afspraken die in het nabije verleden (2023) zijn gemaakt. Dick Bukman, als voorzitter van onze vereniging, heeft dit ook in zijn voorwoord verwoord. Blader het jaarverslag eens digitaal door en lees wat jij interessant vindt.

pdfDownload hier het jaarverslag

Van de bestuurstafel...

Van de bestuurstafel: 16-6-2024

Op donderdag 16 juni vergaderde het bestuur thuis bij penningmeester Aad en met een lid online via Zoom. Op de agenda stond een terugblik op de Ledenraadvergadering van 1 mei jongstleden in het gebouw van Movir in Nieuwegein. Het was een goede en levendige vergadering in een alternatieve informele opstelling van tafels en stoelen. Tijdens deze LR-vergadering werd gediscussieerd over de toekomst van VO-NN.  Een aangescherpt missiestatement is in de bestuursvergadering besproken en zal worden geagendeerd in de volgende LR vergadering in september. De belangrijkste reden om over de toekomst (continuïteit van de vereniging) na te denken is het sluitend krijgen van de begroting en daarom wordt de komende tijd gewerkt aan een taakstellende begroting voor de verschillende commissies in 2025. Het voorstel voor de concrete bedragen zal in de LR vergadering in september aan de orde komen.

In de vorige bestuursvergadering heeft Joke Elzenaar aangegeven te zullen stoppen als bestuurslid en voorzitter van de commissie Communicatie, omdat door het veelvuldig verblijf in Spanje en de noodzaak om online te vergaderen de betrokkenheid minder wordt gevoeld. Het bestuur gaat op zoek naar een opvolger.

In de commissie Communicatie is Hasko van Dalen toegetreden en hij zal Angela van Leeuwen opvolgen als hoofdredacteur van het Magazine en aan het eind van het jaar de taken van Jan Pouw overnemen.

De concept Jaarrekening 2023 is door de accountant verstrekt en zal ondertekend worden geretourneerd. De penningmeester heeft een concept calculatiemodel voor evenementen (zoals reünies) opgesteld en dit lijkt goed bruikbaar. Er zal ook worden gekeken naar de consequenties van de BTW plicht. Uitgangspunt hierbij is uiteraard, dat het de vereniging iets oplevert. Met de organisatoren van de reünie voor IT’ers (met wellicht ca. 400 deelnemers!) is afstemming geweest over de financiën. Er zijn veel enthousiaste reacties voor deze reünie binnengekomen.

Naar aanleiding van de LR vergadering heeft Hasko van Dalen een voorstel gedaan voor het beleid ten aanzien van ereleden en leden van verdienste. Dit voorstel is in dank aanvaard en zal geagendeerd worden in de volgende LR vergadering. Het blijft lastig om objectieve en onderscheidende criteria voor de twee mogelijkheden te bepalen.

Na het vergaderschema te hebben doorgelopen en de rondvraag, sluit voorzitter Dick de vergadering.

Je VO-NN voordeel.

AanbodGepensioneerde ledenNog niet gepensioneerde leden
Zorgverzekeringen
Schadeverzekeringen

Overige kortingsfaciliteiten

Volg ons op Facebook...

Volg ons op Linkedin...

Volg ons op Instagram...

Static overlay

SECRETARIAAT:
Tom Kuyper
Paul Pellastraat 234 - 7558 HM Hengelo
Telefoon: 035 - 631 2166 (ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur.
Het secretariaat is niet altijd per telefoon bereikbaar. Stuur dan een e-mail.
E-mail: info@vo-nn.nl Bank: NL58INGB0007368454

Vereniging voor oud-medewerkers NN Group

Copyright: VO-NN